شهرام عظیمی

شهرام عظیمی

سرپرست فدراسیون ( از  23 اردیبهشت 1398 )میترا کریمی

میترا کریمی

نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان ( از  1 فروردین 1395 )جلال نادمی

جلال نادمی

سرپرست دبیرکلی فدراسیون ( از  16 تیر 1398 )