شهرام عظیمی

شهرام عظیمی

سرپرست فدراسیون ( از  23 اردیبهشت 1398 )میترا کریمی

میترا کریمی

نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان ( از  1 فروردین 1395 )فرهنگ شادنیا

فرهنگ شادنیا

دبیرکل فدراسیون ( از  1 شهریور 1396 )