محمود رشیدی

محمود رشیدی

رئیس فدراسیون ( از  9 تیر 1393 )میترا کریمی

میترا کریمی

نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان ( از  1 فروردین 1395 )فرهنگ شادنیا

فرهنگ شادنیا

دبیرکل فدراسیون ( از  1 شهریور 1396 )