دوره آموزشی کیک لایت کیک بوکسینگ

با موافقت کمیته مسابقات و هیات رزمی استان تهران، گروه کیک لایت کیک بوکسینگ یک دوره آزمون دان یک الی چهار و مربیگری عملی درجه سه،دو ویک روز 19 در بخش آقایان و بانوان در باشگاه اسماعیل نسب

تهران برگزار می نماید.

مسئولین برگزاری: جهانگیر سلیمانی-راحله منظوری -انسیه فرحزادی

مدرسین و ممتحنین در بخش آقایان: محسن تهی دست-فرشاد شاه بهرامی-سعید رادمهر

مدرسین و ممتحنین در بخش بانوان: راحله منظوری-انسیه فرحزادی

ناظرین: هوشنگ ذوقی- تینا روشن نیا

زمان دوره آقایان: 14 الی 18

زمان دوره بانوان: 10 الی 13/30

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر