برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان در استان تهران  برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان تهران

مدرسین دوره : آقایان محمد سلطانی و مهدی صداقت ، نادر عفراوی ، شاهین سلطان پور و علی اصغر پور گلفزانی

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان تهران

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : ساعت8 صبح الی 19 مورخ : 07/04/ 1397 لغایت 1397/07/06

مکان برگزاری : استان تهران  خیابان شهید مدنی شمالی ( نظام آباد ) - خیابان گلشن دوست - سرای محله تسلیحات

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر