برگزاری دوره آزمون دان یک الی چهار گروه نیرو در بخش آقایان

گروه نیرو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی چهار در بخش آقایان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : آقای علیرضا دلالت

ممتحنین دوره : آقایان علیرضا دلالت ، حمیدرضا اصفهانی فر

ناظر دوره : آقای علیرضا فرشیان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : ساعت15:30 الی30 :17 مورخ : 07/19/ 1397

مکان برگزاری : استان تهران پاسداران -  انتهای بوستان پنجم خیابان گلشن باشگاه سما

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر