برگزاری دوره آزمون دان یک الی چهار گروه نیرو در بخش بانوان

گروه نیرو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی چهار در بخش بانوان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : خانم سحر وارسته

ممتحن دوره : خانم سحر وارسته

ناظر دوره : خانم زهرا مرادی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : ساعت 12 الی30 :13 مورخ : 07/19/ 1397

مکان برگزاری : استان تهران میدان صنعت خیابان ایران زمین گلستان جنوبی باشگاه مسجد النبی

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر