برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه سه فدراسیونی - استان آذربایجان غربی در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان در استان آذربایجان غربی برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : مدرسین اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 19 مورخ :1397/07/21 لغایت 1397/07/24

مکان برگزاری : استان آذربایجان غربی ارومیه - خیابان ورزش مجموعه 6000 نفری الغدیر

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر