برگزاری دوره آزمون خان نه الی یازده انجمن ملی موی تای در بخش آقایان

انجمن ملی موی تای این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون خان نه الی یازده در بخش آقایان برگزار نماید.

مسئول برگزاری دوره : آقای سید احسان عدنانی

ممتحن دوره : آقای سید احسان عدنانی           

ناظر دوره :رئیس هیات ورزش های رزمی استان                     

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : ساعت 7:30 صبح الی 19 مورخ : 07/26/ 1397

مکان برگزاری : استان بوشهر شهرستان دشتستان سالن ورزشی رزمی برازجان

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر