برگزاری دوره آزمون دان یک الی چهار و استاژ فنی ایران آرای دوجو در بخش آقایان

انجمن ملی آیکیدو – ایران آرای دوجو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی چهار و استاژ فنی در بخش آقایان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره: آقای سید علی میر علایی        

ممتحنین دوره: آقایان رضا صمدی ممان و علی پوربایرام                                 

ناظر دوره: آقای حمیدرضا جعفر                               

ساعت برگزاری دوره استاژ فنی: ساعت 18 الی 19:30

ساعت برگزاری دوره آزمون دان: ساعت 19:15 الی 21

تاریخ برگزاری دوره : 1397/08/27

مکان برگزاری دوره استاژفنی : استان تهران-شهرک اکباتان-مجموعه فرهنگی ورزشی پاس

مکان برگزاری دوره آزمون دان : استان تهران-شهرک اکباتان-مجموعه فرهنگی ورزشی صالحین

 

                                                                                             

  

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر