برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه و دو ویک ناصری دو جو در بخش آقایان

انجمن ملی آی کی دو – ناصری دوجو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری عملی درجه سه و دو و یک دربخش آقایان برگزار نماید.

مسئول برگزاری دوره: آقای پیروز بشر                                           

مدرس دوره: آقای عباس ناصری                                                   

ناظر دوره: آقای ابراهیم سادین                                                           

تاریخ برگزاری دوره : 09/16/ 1397

زمان برگزاری دوره : ساعت 8 صبح الی 16

مکان برگزاری : استان تهران – خیابان مفتح جنوبی-مجموعه ورزشی شهدای دانشجو

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر