برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه دو فدراسیونی-استان تهران در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه دو در بخش آقایان و بانوان در استان تهران برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : آقایان محمد سلطانی،مهدی صداقت،شاهین سلطانپور،علی اصغرپور،نادر عفراوی

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 18– مورخ :1397/09/28 لغایت 1397/09/30

مکان برگزاری : استان تهران – خیابان شهید مدنی(نظام آباد)-خیابان گلشن دوست-سرای محله تسلیحات

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر