برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه سه فدراسیونی-استان البرز در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان در استان البرز برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : مدرسین اداره کل ورزش و جوانان استان

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 19– مورخ :1397/09/17 لغایت 1397/09/21

مکان برگزاری : استان البرز – کرج-میدان استاندارد-مجموعه ورزشی شریعتی-پایگاه قهرمانی استان البرز

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر