برگزاری دوره داوری درجه سه گروه نیرو در بخش آقایان

گروه نیرو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه دربخش آقایان برگزار نماید.

مسئول برگزاری دوره : آقای علیرضا دلالت

مدرسین دوره : آقایان علیرضا دلالت و حمیدرضا اصفهانی فر

ناظر دوره : آقای هوشنگ ذوقی

تاریخ برگزاری دوره : 10/20/ 1397

زمان برگزاری دوره : ساعت 15 الی 18

مکان برگزاری : استان تهران پاسداران انتهای بوستان پنجم خیابان گلشن باشگاه سما

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر