برگزاری دوره آزمون دان یک الی چهار گروه فول کیک بوکسینگ در بخش آقایان

گروه فول کیک بوکسینگ این فدراسیون در نظر دارد آزمون دان یک الی چهار در بخش آقایان برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : آقای سلیم نجاریان

ممتحن دوره : آقای سلیم نجاریان

ناظر دوره : آقای عبدالحسین اصفهانی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : ساعت 9 صبح الی 15 مورخ : 10/21/ 1397

مکان برگزاری : استان تهران _ خیابان قزوین _ سرپل امام زاده معصوم _ به طرف پل بریانک _ مجتمع ورزشی شهدای بریانک

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر