برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه سه فدراسیونی-استان تهران در بخش آقایان و بانوان

این فدراسیون در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان در استان تهران برگزار نماید

مسئول برگزاری دوره : هیات ورزش های رزمی استان

مدرسین دوره : آقایان محمد سلطانی،مهدی صداقت،نادر عفراوی،شاهین سلطان پور،تورج علی عنصری

ناظر دوره : رئیس هیات ورزش های رزمی استان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :ساعت 8 صبح الی 19– مورخ :1397/12/01 لغایت 1397/12/03

مکان برگزاری : استان تهران – خیابان شهید مدنی شمالی(نظام آباد)-مجموعه ورزشی دیهیم( رسالت)

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر