برگزاری دوره آزمون دان یک الی چهار گروه تانگ سودو در بخش آقایان و بانوان

گروه تانگ سودو این فدراسیون در نظر دارد یک دوره آزمون دان یک الی چهار دربخش آقایان و بانوان به صورت مجزا برگزار نماید.

ممتحن دوره آقایان : آقای محمدرضا رمضان نیا                                                        مسئول برگزاری دوره بانوان : خانم نسرین صادقی  

مدرس دوره آقایان : آقای رحیم سهراب زاده                                                               ممتحن دوره بانوان : خانم نسرین صادقی

ناظر دوره آقایان : آقای محسن ترمه باف شیرازی                                                           ناظر دوره بانوان : نایب رئیس بانوان هیات استان

تاریخ برگزاری دوره : 11/25/ 1397

زمان برگزاری دوره : ساعت 9 صبح الی 17

مکان برگزاری : استان هرمزگان بندر عباس-میدان نهم دی-کوچه امامت ششم-آکادمی مرکزی تانگ سودو

 

 

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر