اطلاعیه کمیته آموزش و صدور احکام

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ثبت نام در دوره تئوری مربیگری درجه 3 :

 1. داشتن حداقل 20 سال تمام
 2. یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت ( آقایان ) و یک عدد پوشه
 3. داشتن حکم فنی دان 1 فدراسیون ورزش های رزمی
 4. تصویر گواهینامه مربیگری عملی درجه سههردو از یک انجمن / کمیته / گروه
 5. کپی کارت بیمه ورزشی سال 98
 6. کپی کارت عضویت فدراسیون
 7. دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 8. ارائه فیش واریزی 3/600/000 ریال به حساب مردمی (0105970105009) بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی
 9. ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 10. ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند.)
 11. ارائه اصل برگه عدم اعتیاد (آقایان و بانوان)

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ثبت نام در دوره تئوری مربیگری درجه 2 :

 1. داشتن حداقل 23 سال تمام
 2. یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت ( آقایان ) و یک عدد پوشه
 3. داشتن حکم فنی دان 3 فدراسیون ورزش های رزمی
 4. تصویر گواهینامه مربیگری عملی درجه دو و مربیگری درجه سه فدراسیونهردو از یک انجمن / کمیته / گروه
 5. کپی کارت بیمه ورزشی سال 98
 6. کپی کارت عضویت فدراسیون
 7. دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 8. ارائه فیش واریزی 4/700/000 ریال به حساب مردمی (0105970105009) بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی
 9. ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 10. ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند.)
 11. ارائه اصل برگه عدم اعتیاد (آقایان و بانوان)

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ثبت نام در دوره تئوری مربیگری درجه 1:

 1. داشتن حداقل 26 سال تمام
 2. یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت ( آقایان ) و یک عدد پوشه
 3. داشتن حکم فنی دان 4 فدراسیون ورزش های رزمی
 4. تصویر گواهینامه مربیگری عملی درجه یکهردو از یک انجمن / کمیته / گروه
 5. کپی کارت بیمه ورزشی سال 98
 6. کپی کارت عضویت فدراسیون
 7. دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 8. ارائه فیش واریزی 5/800/000 ریال به حساب مردمی (0105970105009) بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی
 9. ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 10. ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند.)
 11. ارائه اصل برگه عدم اعتیاد (آقایان و بانوان)

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر